Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van bestevirusscanner.net zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten van bestevirusscanner.net. Tevens zijn de voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst tussen klanten van bestevirusscanner.net en bestevirusscanner.net.

Deze algemene voorwaarden stellen wij beschikbaar op de website van bestevirusscanner.net. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar toezenden.

Algemeen

– Klanten gaan akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van bestevirusscanner.net op het moment dat zij een bestellingen plaatsen op de website van bestevirusscanner.net.

– bestevirusscanner.net heeft het recht leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen nadat de looptijd verstreken is.

– De algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden worden niet door bestevirusscanner.net erkend, mits dit schriftelijk overgekomen is.

– bestevirusscanner.net garandeert dat geleverde producten voldoen aan de aangegeven kenmerken en specificaties op de website van bestevirusscanner.net.

– De website van bestevirusscanner.net is in beheer van www.bestevirusscanner.net

Toepasselijkheid voorwaarden
De algemene voorwaarden van bestevirusscanner.net zijn van toepassing op iedere overeenkomst die een klant van bestevirusscanner.net aangaat met bestevirusscanner.net. Dan wel via een bestelling en/of aankoop op de website van bestevirusscanner.net als een aankoop bij een verkooppunt van bestevirusscanner.net.

– bestevirusscanner.net hanteert de opgestelde algemene voorwaarden en maakt gebruik van garantiebepalingen.

– Er kan alleen van de benoemde algemene voorwaarden worden afgeweken als dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

– Voorwaarden opgesteld door klanten van bestevirusscanner.net zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en bestevirusscanner.net.

– Klanten van bestevirusscanner.net zijn op het moment van aankoop of bestelling van producten en/of diensten van bestevirusscanner.net akkoord met de algemene voorwaarden van bestevirusscanner.net.

Aanbiedingen en offertes
– Aanbiedingen en offertes van bestevirusscanner.net zijn geheel vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

– bestevirusscanner.net behoudt ten alle tijden het recht om op elk moment aanbiedingen op de website van bestevirusscanner.net of verkooppunten van bestevirusscanner.net te verwijderen of wijzigen.

– bestevirusscanner.net behoudt ten alle tijden het recht om van de levering van producten af te zien.

– Aanbiedingen en/of offertes van bestevirusscanner.net zijn niet automatisch van toepassing op nabestellingen.

Leveringen
bestevirusscanner.net is niet in staat bestelde producten te leveren als er sprake is van één of meerdere van onderstaande redenen:

– Producten niet aan bestevirusscanner.net geleverd is door derden.

– bestevirusscanner.net de kwaliteit van de producten niet kan garanderen

– Er sprake is geweest van een zet-, druk- of schrijffout op de website van bestevirusscanner.net

– Producten niet geleverd kunnen worden door overmacht

– Wanneer een aanvaarding van producten afwijkt van de aanbieding op de website van bestevirusscanner.net is bestevirusscanner.net hier nimmer verantwoordelijk voor.

– Klanten van bestevirusscanner.net zijn verplicht de bestelde producten van bestevirusscanner.net aan te nemen op het moment dat deze producten ter beschikking staan of worden aangeboden.

– Bestelde producten bij bestevirusscanner.net worden geleverd nadat de betaling van het product en de verzendkosten zijn ontvangen.

– bestevirusscanner.net behoudt het recht om kosten te verhalen op klanten van bestevirusscanner.net wanneer zij bestelde producten niet in ontvangst nemen en bestevirusscanner.net is genoodzaakt de producten weer terug te nemen.

– Leveringen door bestevirusscanner.net naar het buitenland zijn alleen mogelijk na onderling overleg tussen bestevirusscanner.net en klanten van bestevirusscanner.net.

– bestevirusscanner.net behoudt ten alle tijden het recht bestellingen naar het buitenland te weigeren en zal de klant hiervan op de hoogte stellen via e-mail of per telefoon.

– bestevirusscanner.net streeft ernaar bestellingen binnen 24 uur te leveren nadat de betaling ontvangen is door bestevirusscanner.net. Dit streven is uitgezonderd van weekend- en feestdagen.

– bestevirusscanner.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het niet tijdig leveren van producten van bestevirusscanner.net.

Overeenkomst
– Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper zijn of haar bestelling en/of aankoop bij bestevirusscanner.net  heeft bevestigd op de website van bestevirusscanner.net en hiervoor zijn of haar klantgegevens heeft ingevuld.

– Na een bestelling van product(en) bij bestevirusscanner.net ontvangt de klant een orderbevestiging van bestevirusscanner.net met de vermelding van de aankoop, de kosten van de producten en een vermelding van eventuele verzendkosten.

– Nadat de klant de betaling van de producten van bestevirusscanner.net heeft voldaan aan bestevirusscanner.net zien beide partijen af van de schriftelijke overeenkomst middels een handtekening.

– Een overeenkomst tussen klanten van bestevirusscanner.net en bestevirusscanner.net komt tot stand met het gebruik van elektronische communicatievormen zoals e-mail en het online accepteren van de algemene voorwaarden. Deze overeenkomsten behoeven geen schriftelijke handtekening.

– Klanten van bestevirusscanner.net hebben het recht om, zonder verdere opgaaf van redenen, van de overeenkomst af te zien tot het moment van verzending.

– bestevirusscanner.net is ten alle tijden verplicht de klant van bestevirusscanner.net op te hoogte te stellen van de orderstatus van de bestelde producten.

Betaling en prijzen

– De betaling van bestelde producten bij bestevirusscanner.net dient voorafgaan aan de levering te zijn voldaan via bankrekening of iDeal.

– Alle getoonde prijzen op de website van bestevirusscanner.net zijn inclusief 21% BTW.

– bestevirusscanner.net heeft het recht om ten alle tijden prijzen op de website van bestevirusscanner.net tewijzingen.

– bestevirusscanner.net is nimmer aansprakelijk voor eventuele druk-, zet- of typfouten op de website van bestevirusscanner.net. Mochten er prijzen en/of aanbiedingen onverhoopt foutief gecommuniceerd zijn dan kan dit niet verhaald worden op bestevirusscanner.net.

– Kosten van de klant voor installatie van de geleverde software door bestevirusscanner.net worden niet gecrediteerd.

Herroepingsrecht

Volgens de Wet verkopen op Afstand hebben klanten van bestevirusscanner.net het recht om binnen 14 dagen de aankoop bij bestevirusscanner.net te retourneren zonder opgave van reden. De termijn van 14 dagen start op het moment dat de producten zijn aangeboden op het adres van klanten van bestevirusscanner.net. Wanneer de klant van bestevirusscanner.net het product wilt retourneren dient de klant bestevirusscanner.net hiervan eerst op de hoogte te stellen door een schriftelijke melding te maken aan bestevirusscanner.net.

Herroepingsrecht bij bestevirusscanner.net vervalt nadat er 14 dagen verstreken zijn na het in ontvangst nemen van de bestelde producten en de klant op geen enkele manier een melding heeft gemaakt met de wens de producten te retourneren.

Tijdens de bedenktijd gebruikt de klant van bestevirusscanner.net het product uitsluitend om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen en te beoordelen. De klant draagt hierbij de verantwoordelijkheid om geen schade of wijzingen aan het product toe te brengen en het product en de verpakking van het product zorgvuldig te behandelen.

Indien klanten van bestevirusscanner.net gebruik willen maken van zijn of haar herroepingsrecht zal hij of zij het product binnen 14 dagen na ontvangt retourneren aan bestevirusscanner.net. De retournering van het product zal geheel conform de verstrekte instructies verlopen van bestevirusscanner.net. Klanten van bestevirusscanner.net dienen ten alle tijden te bewijzen dat de geleverde producten tijding en dus binnen 14 dagen zijn geretourneerd. Een geaccepteerd bewijs van retournering is een bewijs van postbezorging.

Producten van bestevirusscanner.net dienen ten alle tijden in de originele verpakking en staat geretourneerd te worden inclusief bijgevoegde accessoires en documentatie. bestevirusscanner.net behoudt het recht om geretourneerde producten die zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd waardevermindering te verrekenen.

Wanneer klanten van bestevirusscanner.net producten retourneren volgens de richtlijnen van bestevirusscanner.net zoals eerder vermeld draagt bestevirusscanner.net zorg om binnen 14 dagen na ontvangt van de retourneerzending of 14 dagen na geleverd bewijs van retournering het aankoopbedrag terug te betalen. Het bewijs van retournering dient in dit geval een verzendbewijs te bevatten waarin expliciet de inhoud van de retourzending wordt vermeld.

Wanneer klanten van bestevirusscanner.net de gehele aankoop naar behoren retourneren zal bestevirusscanner.net het volledige aankoopbedrag terugbetalen.

Wanneer klanten van bestevirusscanner.net een gedeelte van de aankoop naar behoren retourneren zal slechts de aankoopwaarden van de geretourneerde producten worden terugbetaald.

Eventuele hogere kosten voor retournering door het gebruik van een duurdere verzendmethode dan de goedkopere standaardlevering worden niet door bestevirusscanner.net gecompenseerd.

Klanten van bestevirusscanner.net dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het retourneren van aangekochte producten van bestevirusscanner.net.

Vervallen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht komt te vervallen wanneer voorafgaand aan een dienstovereenkomst door de klant van bestevirusscanner.net is ingestemd dat hij of zij het herroepingsrecht verliest zodra bestevirusscanner.net de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer de prijzen van goederen of diensten van bestevirusscanner.net gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt. In dit geval heeft bestevirusscanner.net geen invloed op mogelijke wijzigingen van de prijzen die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Klanten van bestevirusscanner.net kunnen geen gebruikmaken van het herroepingsrecht wanneer de aangekochte producten volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Dit geldt voor geleverd maatwerk van producten of verbroken verzegeling van verzegelde softwaredragers.

Beoordeling van producten door de klant
Klanten dienen geleverde producten van bestevirusscanner.net op het moment van ontvangst of binnen korte termijn na ontvangt te beoordelen op eventuele gebreken op zowel kwaliteit als kwantiteit die in strijd zijn met de verstrekte informatie en/of specificatie van het product door bestevirusscanner.net. Wanneer de klant van bestevirusscanner.net gebreken ontdekt bij geleverde producten, dient hij of zij hier direct een melding van te maken aan bestevirusscanner.net.

Wanneer een klant van bestevirusscanner.net zichtbare gebreken of tekorten ontdekt op het product dient hij of zij deze zichtbare gebreken/tekorten binnen drie werkdagen schriftelijk te melden na ontvangt van de producten. Na schriftelijke melding van de zichtbare gebreken/tekorten dient de klant, mits anders overeengekomen, de producten direct te retourneren aan bestevirusscanner.net.

De klant dient onzichtbare gebreken van producten van bestevirusscanner.net binnen acht werkdagen schriftelijk te vermelden aan bestevirusscanner.net.

Gevallen van overmacht

bestevirusscanner.net en klanten kunnen niet verhaald worden op het niet nakomen van de overeenkomst wanneer zij gehinderd werden door omstandigheden buiten hun schuld om.
Er is sprake van overmacht bij alle buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop bestevirusscanner.net geen invloed kan uitoefenen of waardoor bestevirusscanner.net niet in staat is de verplichtingen van de overeenkomst na te komen. Een voorbeeld van overmacht zijn werkstakingen.

In het geval van overmacht mag de feitelijke levering van bestelde producten worden opgeschort. Mocht deze periode langer zijn dan twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij, te ontbinden.

bestevirusscanner.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat producten van bestevirusscanner.net, om welke reden dan ook, niet worden aangeboden.

Aankopen bij bestevirusscanner.net bestaan uit een eenmalige overeenkomst.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen bestevirusscanner.net en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden op deze pagina zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift. Alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie. bestevirusscanner.net is niet aansprakelijk voor eventuele schijf- of vormfouten.

Ingang van voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van bestevirusscanner.net zijn geldig vanaf 1 januari 2017.
Deze algemene voorwaarden kunnen via de webshop van bestevirusscanner.net worden ingezien. Klanten kunnen een versie van de algemene voorwaarden ook aanvragen via info@bestevirusscanner.net.

Melden van klachten

Eventuele klachten over de diensten en/of producten van bestevirusscanner.net kunnen middels de e-mail kenbaar gemaakt worden. Het e-mailadres dat je hiervoor kunt gebruiken is info@bestevirusscanner.net.